Не можете да намерите това, което търсите?
Ако не виждате позиция, която търсите, моля, изпратете своето CV по-долу
и ние ще се свържем, за да обсъдим бъдещи подходящи възможности.Избери файл:

Потвърждавам, че съм прочел/а и съм съгласен с Политика за защита на личните данни на ЖАР-ММ ЕООД и Общите условия за ползване

С изпращането на настоящето CV , разрешавам на ЖАР-ММ ЕООД да обработва и запазва моите лични данни с цел предоставяне на възможности за работа и кариераЗа да обявите свободната длъжност, моля, попълнете следната форма.
ДАННИ ЗА КОМПАНИЯТА
Име на компанията*:
Адрес:
Телефон:
E-mail*:
Лице за контакт:
ОБЯВЯВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА
Длъжност*:
Описание на длъжността:
Заплата:
Раб. време:
Допълнителни коментари:

Потвърждавам, че съм прочел/а и съм съгласен с Политика за защита на личните данни на ЖАРММ ЕООД и Общите условия за ползване

С попълването и изпращането на тази форма , вие се съгласявате ЖАР-ММ ЕООД да съхранява и използва личните Ви данни за обратна връзка с вас

Въведете сбора: 2+22 =
Щракнете тук, ако искате да попълните автобиография през форма на сайта ни.

Не можете да намерите това, което търсите? Ако не виждате позиция, която търсите, и нямате готово CV моля попълнете формата по-долу и ние ще се свържем, за да обсъдим бъдещи подходящи възможности.

Автобиография
Име и фамилия*:
Роден/а:
/вписва се дата и година/
Адрес:
/вписва се постоянен адрес и адрес на пребиваване/
Телефон/GSM:
E-mail адрес*:
Длъжност за която проявявяте интерес*:
Образование:
/вписва се степен ,учебно заведение име и специалност/
Трудов стаж:
/описва се в хронологичен ред от последната
към първата месторабота,заемана длъжност и продължителност/
Допълнителни квалификации:
/вписват се-свидетелство за МПС,компютърна грамотност и сертификати за знания/

Потвърждавам, че съм прочел/а и съм съгласен с Политика за защита на личните данни на ЖАР-ММ ЕООД и Общите условия за ползване

С изпращането на настоящето CV , разрешавам на ЖАР-ММ ЕООД да обработва и запазва моите лични данни с цел предоставяне на възможности за работа и кариера

Въведете сбора: 2+23 =

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

         1. Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

 

         Информация относно Администратора на лични данни, идентификационни данни на администратора и координати за връзка

Наименование: “ЖАР-ММ” ЕООД

ЕИК: 200669840

Седалище и адресна управление: гр. Бургас 8000ж.к. Изгрев”

тел: 0886 72 97 86

E-mail: info@rabotajar.com

уеб-сайт: https://www.rabotajar.com/

 

 „ЖАР-ММ“ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 “ЖАР-ММ” ЕООД е българско юридическо лице, регистрирано съгласно Търговския закон и вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията със седалище гр. Бургас, и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. “Изгрев”  и търговскиадрес гр. Бургас, ул. “Пею Яворов” №22, тел. 056/820 321.

“ЖАР-ММ”ЕООДе администратор на лични данни по смисъла на чл.3 ал.1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), който сам определя целите и средствата за обработване на личните данни.

 “ЖАР-ММ”  ЕООД (наричана по-нататък „Администратор на лични данни” (АЛД) е вписанав публичния Регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри при Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) с уникален идентификационен номер 0054197.

 “ЖАР-ММ” ЕООД е регистриранакато агенция за подбор на персонал по реда на чл.5 т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа на територията на Република България с удостоверение за регистрация №2738/15.02.19г., и в чужбина с удостоверение за регистрация №2739/15.02.19  г., издадениот Агенцията по заетостта

 

         Информация относно компетентния надзорен орган:

Наименование:Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

         2. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

         Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. имена, телефон, адрес, електронна поща, както и такива данни, които разкриват ниво на образование, професионален опит и компетентност, професионална правоспособност, трудов стаж, допълнителни умения.

         “ЖАР-ММ” ЕООД събира само доброволно предоставените от Вас лични данни, в пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679и Закона за защита на личните данни, и по-конкретно, въз основа на:

 • изрично получено съгласие от Вас като кандидат, респ. като представител по закон или упълномощаване на юридическо лице - работодател;
 • изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
 • спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • за целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

         "ЖАР-ММ" ЕООД- Бургас, под никаква форма няма да събира други Ваши лични данни, освен необходимите за целите на нашата основна дейност – подбор и кариерно консултиране, както и за да изпълним нашето законово задължениe към Агенция по заетостта за администриране и контрол на дейностите по посредничество за наемане на работа.        


         3. Категории лични данни които ще се обработват

         Услугите, които предоставя “ЖАР-ММ” ЕООД предполагат предоставяне на лични данни като име, адрес, телефон, e-mail.Личните данни, които се предоставят на АЛД, са сведени до минимума, необходим за изпълнение на заявеното от кандидата, и никакви други лични данни извън този минимум не се събират, обработват или съхраняват от “ЖАР-ММ” ЕООД.

         3.1. Данни за регистрация:имена, адрес, телефон, е-mail

         Цел, за която се събират данните:

 • осъществяване на връзка с кандидата/работодателяи изпращане на информация към него,
 • за целите на регистрация на кандидата/работодателяв агенцията,
 • изпълнение на задължения на агенциятапо договор с кандидата/работодателя

         3.2. Други данни, които се събират за целите на сключения договор:

·         друга информация, включена във Вашата автобиография, информация, която предоставяте относно Вашите предпочитания за кариерно развитие, и друга информация относно Вашите квалификации за наемане на работа:

·         данни за предишни длъжности и образование;

·         езикови знания и други свързани с длъжността умения;

·         информация, предоставена чрез референции,

·         други данни, които може да ни предоставяте, като например чрез функцията „Връзка с нас“ на нашия сайт.

          “ЖАР-ММ” ЕООД не събира данни с категория “специални данни”по смисъла на чл.9 и чл.10 от Регламент (ЕС) 2016/679. Като се съгласявате с Общите условия и Политиката за поверителност на личните данни, вие се задължавате да не съхранявате и изпращате такива данни чрез сайта, като например:

         - данни,разкриващи Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито Ваши генетични данни, биометрични данни, за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация, документи за самоличност, както и ЕГН, номер на паспорт/лична карта и др. подобни.

         Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

         Дружеството не събира и обработва данни за лица под 16 години.

         3.3. Основание за обработка на личните Ви данни:

         С приемането на Общите условия и Политиката за поверителност на данните в сайта, или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание събираме и обработваме Вашите лични данни – чл.6, ал.1, б. “б” от Регламент (ЕС) 2016/679.
         4. Категории получатели на данните

         4.1. АЛД не предоставя онлайн услуги на потребителите, и не извършва автоматизирана обработка на личните данни, нито профилиране (форма на автоматизирано обработване на лични данни, с цел оценка на определени лични аспекти, свързани с физическото лице и предназначени за анализ или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до професионалните задължения на лицето, неговите финансово състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение)

         4.2. Достъп до информацията, която е предоставена на АЛД, има единствено “ЖАР-ММ” ЕООД, като цялата информация, която е получена, се съхранява на защитени сървъри и при въведени подходящи технически и организационни мерки за защитата й от унищожаване, повреждане, неоторизиран достъп от трети лица, както и за осигуряване постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработването й.

         4.3. Личните данни на конкретни кандидати могат да бъдат предоставени единствено на потенциалните работодатели, обявили свободни позиции и длъжности, съответни на профила на кандидата – субект на личните данни, при подходящи мерки за осигуряване защита на предоставените лични данни, в съответствие с техните договорни задължения и съобразно условията на чл.26 от Регламент (ЕС) 2019/679.

         4.4 Отделни категории лични данни на кандидатите се преодставят на Агенцията по заетостта за вписване в базата данни при Агенцията, съобразно чл.24 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, в частност:

         5. Как обработваме Вашите лични данни?

         Ние използваме данните Ви само за целите, за които ги събираме.

         Данните, които получаваме от Вас доброволно, се съхраняват, за да можем:

 • да предоставяме услугата, предмет на сключения с Вас договор;
 • при необходимост от контакт с Вас за уточнение на допълнителни данни, необходими за успешното Ви устройване на работа на желаната от Вас или друга подходяща позиция или длъжност.

         След постигане на целта, за която сме събрали вашите лични даннии след изпълнение/прекратяване на сключения между нас договор, ние се задължаваме незабавно да ги унищожим, освен ако няма законов срок за тяхното съхранение.

      6.Срок на съхранение на личните Ви данни

„ЖАР -ММ” ЕООД съхранява обработваните лични данни за период, съобразен с техния вид и с целите, за които са събрани както и за всяка друга допустима и свързана цел или до изтичане на законоустановен срок.

         При сключен договор с ЖАР-ММ ЕООД ,ние ще съхраняваме Вашите лични данни за срок от 5 години, в съответствие с българското законодателство и докато е необходимо за задоволяване на нашите легитимни бизнес интереси, правни задължения, или за възникването, упражняването или защитата на наши права.         Можете да оттеглите съгласието за ползване на личните Ви данни за целите на подбора и те ще бъдат изтрити по сигурен начин.

         Личните данни, които ни предоставяте, са сведени до минимума, необходим за изпълнение на предоставяната услуга, и никакви други лични данни извън този минимум не се събират, обработват или съхраняват от “ЖАР-ММ” ЕООД.

При събирането и обработката на Вашите лични данни, “ЖАР-ММ” ЕООД се придържа към следните принципи:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

         7. Какви са Вашите права?

         Имате право по всяко време да откажете вашите лични данни да бъдат събрани и обработвани, а също така да поискате да бъдат заличени, коригирани или блокирани.

         За целта изпратете имейл със заглавие: “Отговорник лични данни”на следнияимейл-адрес: info@rabotajar.com

         7.1.Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

 • Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.
 • Ако сте кандидатствали по обявена свободна позиция или за заемане на конкретна длъжност, и Вашата кандидатула е впроцес на обработване, също имате възможностда оттеглите съгласието си за обработване, но в този случай обработката на Вашата кандидатура се прекратява в момента, в който оттеглянето на съгласието Ви бъде получено от АЛД.

         7.2. Право на достъп

 • Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като ако сте регистриран потребител, можете по всяко време да видите във Вашия профил личните данни, които сте предоставили и се обработват за Вас.
 • Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

         7.3. Право на коригиране или попълване

 • Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас чрез формата за контактв уебсайта, по имейлили чрездепозиранолично или по пощата искане до Администратора.

         7.4. Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

 • Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

* личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

* Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

 • Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

* за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

* за установяването, упражняването или защитата на правни претенции

         7.5. Право на ограничаване

 • Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

* оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;

* обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

* Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

         7.6. Право на получаване на информация

         Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

7.7.Право на възражение

         Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

7.8. Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

         В случай на нарушение на сигурността на личните данни, АЛДще уведоми Комисията за защита на личните данни до 72 часа от научаването за пробива по реда на чл.33 от Регламент (ЕС) 2016/679. При опасност от висок риск за Вашите права и свободи, Вие също ще бъдете надлежно информирани чрез съобщение на имейла, които сте посочили за връзка за естеството на нарушението и мерки за намаляване на неблагоприятните последици

 • Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
 • Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

* е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

* е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

* уведомяването би изисквало непропорционални усилия.  

 • В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни

     8. Криптиранеи техническа сигурност

         Предприемаме технически и организационни предпазни мерки за сигурност, за да предпазим във възможно най-голяма степен Вашите данни от нежелани посегателства и достъп.

         Вашите лични данни се съхраняват на защитен сървър, осигурен срещу унищожаване, загуба или повреждане на информацията (при технически неизправности), неоторизиран достъп, дистанционен достъп, и др. неоторизирани и незаконосъобразни действия или посегателства от трети лица.

         Електронната кореспонденция, която се обменя между Вас и АЛД, е криптирана и осигурена срещу умишлен или случаен достъп до съдържанието й от страна на трети лица.

         Всички компютърни системи са защитени с лицензиран антивирусен софтуер и защитна стена (firewall) с най-висока степен на сигурност.

         За да се предотврати злоупотреба с Вашите данни от страна на трети лица, подадената от Вас информация се транспортира и верифицира в криптирана форма посредством SSL-сертификат. SSL (Secured Sockets Layer) представлява сертификат за сигурност, служещ за криптиране на връзката между хостинг сървъра, на който се съхранява информацията на даден сайт и браузъра на посетителя на самия уебсайт. Тази криптирана връзка предоставя сигурен достъп до лична информация, която не трябва да става достояние на трети лица.

         Съвременните сайтове използват различни системи за анализ и подобряване на предоставянето на стоки и услуги на потребителите и не е възможно да бъдат описани подробно. Ако имате някакви притеснения относно информацията, която се събира от сайта ни, Ви препоръчваме да използвате Incognito опцията на браузера Google Chrome.